تعبیر خواب آجیل و معنای دیدن انواع خشکبار در خواب

تعبیر خواب آجیل معمولا برای خواب بیننده نشانه های نیکویی را به همراه دارد و مشاهده هر یک از اجزای درون آجیل در عالم رویا دارای تعابیری متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که دیده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب آجیل از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

دیدن هر یک از تنقلات در عالم خواب دارای تعابیری است که هر یک از این تعابیر می توانند روی زندگی واقعی بیننده خواب تاثیرگذار باشند. در ادامه این مطلب تعبیر دیدن آجیل در خواب را پیش رو خواهید داشت که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب آجیل

دیدن آجیل و هر یک از اجزای آن در عالم رویا دارای چه تعبیری است ؟

دیدن آجیل در خواب بیانگر نشانه های خوبی برای خواب بیننده است همچنین دیدن این خواب می تواند نماد امیال جنسی مردانه و هشداری در مورد وجود مشکلاتی در یک رابطه باشد.
شکستن آجیل در خواب بیانگر راهی است که خواب بیننده برای خروج از مشکلاتش پیدا می کند.

تعبیر دیدن آجیل در عالم رویا

 • محمد بن سیرین 

اگر فردی در خواب ببیند که کشمش می خورد نماد این است که به اندازه کشمشی که می خورد منفعتی بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند کشمش به کسی داد نماد این است که راحتی به وی می رساند.

 • امام جعفر صادق 

تعبیر خواب کشمش در خواب بر سه وجه زیر می باشد :

 1. مال حلال
 2. منفعت
 3. معیشت و کسب

تعبیر دیدن کشمش در خواب

 • تعبیر دیدن تخمه آجیل در عالم رویا 

تعبیر خواب آجیل تخمه در خواب بیانگر ارتکاب به گناه و اعمال غیر مجاز می باشد همچنین دیدن تخمه در عالم رویا بیانگر مال حرام و غیر مشروع است.
اگر فردی در خواب ببیند که مقدار زیادی تخمه دارد بیانگر این است که به پولی حرام و مشکوک دست می یابد.
دیدن تخمه بو داده در صورتی که شکسته نشود بیانگر خیر و برکت برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که تخمه کدو یا تخمه هندوانه و آفتاب گردان می خورد بیانگر این است که خبری به وی می رسد که به وسیله آن خبر بیننده خواب می تواند منبع خیر و برکت باشد.

تعبیر خواب تخمه

 • تعبیر دیدن پسته آجیل در عالم رویا 

تعبیر خواب پسته در خواب بیانگر اشتغال فکری و ذهنی است که گاهی می تواند امیدبخش و سرگرم کننده باشد.
دیدن پسته در عالم رویا بیانگر این است که بیننده خواب در مورد مسئله ای فکر می کند.
اگر فردی در عالم رویا ببیند که ظرفی پر از پسته در مقابل خودش دارد نماد این است که در روزهای آینده فکر و ذهنی مشغول دارد و به چیزهایی که برایش پیش می آیند فکر می کند.
اگر زنی در عالم رویا پسته ببیند در مورد دیگران غیبت می کند و پشت سر این و آن حرف می زند.
اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی پسته داد بیانگر این است که آن فرد باعث آشفتگی بیننده خواب می شود.

تعبیر خواب پسته آجیل

 • ابن سیرین 

تعبیر خواب بادام بیانگر رزق و روزی و نعمتی برای خواب بیننده است که با خصومت و دعوا بدست می آید.
اگر فردی در خواب ببیند بادام در دست دارد بیانگر این است که به قدر بادامی که دارد روزی و نعمتی را با دشواری بدست می آورد.

تعبیر خواب بادام

 • تعبیر دیدن فندق در عالم رویا 

دیدن فندق در خواب بیانگر منفعتی است که خواب بیننده از فردی بخیلی بدست می آورد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن فندق در عالم رویا بیانگر نعمتی حلال و نیکو است که نصیب بیننده خواب می شود.

 • آنلی بیتون 

تعبیر خواب فندق آجیل دلالت بر زندگی صلح آمیز توام با صفا و تفاهم دارد.

تعبیر خواب فندق

 • تعبیر خواب آجیل گردو 

تعبیر خواب گردو بیانگر مال و اموالی است که خواب بیننده به سختی بدست می آورد و اگر فردی در خواب ببیند که گردو می خورد بیانگر این است که به آرزوهایش می رسد.

 • جابر مغربی 

اگر فردی در خواب ببیند که گردو دارد بیانگر این است که از مردی خسیس سود و منفعتی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که تعداد زیادی گردو دارد بیانگر دشمنی و خصومت برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب گردوی آجیل

در این مطلب تعبیر خواب آجیل از دیدگاه چند تعبیرگر مشهور را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید خوابی را که دیده اید به راحتی تفسیر نمایید.

The post تعبیر خواب آجیل و معنای دیدن انواع خشکبار در خواب appeared first on آرگا.